משולחנה של מנהלת הקהילה בקיבוץ
משולחנה של רכזת התרבות בישוב
סגור X

ועדות הקיבוץ

בקיבוץ חנתון פועלות וועדות שונות. הוועדות פועלות באופן הבא:

 • נבחרי הציבור יכהנו למשך שנתיים. החילופין ייעשו בהדרגה – כל שנה יוחלפו חלק מהחברים בוועדה.
 • חבר קהילה (=המשלם מסי קהילה, אך אינו חבר קיבוץ) יוכל להציג מועמדות לוועדת בית כנסת, ועדת מקווה, ועדת חינוך קיבוצי ותינתן לו זכות הצבעה וזכות להיבחר לוועדות אלו.
 • בני זוג לא יכהנו באותה הועדה.
 • חבר יכול להשתתף ב- 2 ועדות בלבד.
 • יו"ר נבחר על ידי חברי הוועדה.
 • כל חבר קיבוץ/קהילה יכול להיות יו"ר של ועדה אחת בלבד.
 • כדי להיבחר לוועדה על החבר לקבל לפחות 20% מקולות הבוחרים בפועל.
 • אם התפטר חבר ועדה בחצי שנה לאחר הבחירות – יכנס המועמד שזכה במספר הקולות הרב יותר בקלפי האחרון, ובלבד שזכה ב-20% מקולות הבוחרים בפועל לפחות.
 • אם התפטר חבר ועדה לאחר חצי שנה מאז הבחירות – יתקיימו בחירות חדשות למועמד שיחליפו בוועדה.
 • ישיבות יתקיימו לפחות פעמיים בחודש או בהתאם לצורך.
 • לכל ועדה מומלץ למנות ועדות משנה וקבוצות עבודה על בסיס הפרויקט הספציפי אותו היא מפעילה, זאת על מנת להקל את עומס העבודה של חברי הוועדה המרכזית.
 • יו"ר ועדה שיש לה מקבילה בישוב או שהוועדה מהווה חלק מהוועדה היישובית אחראי לתאום וקישור עם הישוב.

ועדת קליטה

ועדת הקליטה עוסקת בניהול כל מערך הקבלה והקליטה של משפחות חדשות לקיבוץ.

ועדת הקליטה הגדירה תנאי סף וקריטריונים לקבלה לקיבוץ, המושתתים על חזון הקיבוץ
ואשר משקפים את הרצונות והצרכים של הקהילה בכללותה ושל החברים בה.

תהליך הקליטה מורכב משליחת שאלון,אשר מהווה סנן ראשוני לתהליך הקבלה, סיור
בקיבוץ, השתתפות בשבת קליטה, אבחון במכון אבחון וראיון קליטה. בכל אחד מהשלבים
הוועדה בוחנת את התאמת המשפחה, וכמובן המשפחה בוחנת את הרצון שלה להשתייך
לקהילה.

הוועדה מורכבת מ-7 חברים, הנבחרים על ידי חברי הקיבוץ לקדנציה של שנתיים.

הוועדה עוסקת גם בקבלה של משפחות לשכירות בתחומי הקיבוץ.

הוועדה עוסקת בשאלות ובעיות כלליות הקשורות בתהליך הקליטה – כמו לדוגמא שאלה של איזונים בתוך הקהילה בנושאים שונים (רקע דתי,גילאים, תחומי עיסוק), שאלות הנוגעות
לאופייה של הקהילה בעתיד ועוד.

הוועדה פועלת בחיסיון מלא, אך עם זאת בשקיפות ומפרסמת פרוטוקולים (ללא ציון שם) מישיבותיה לחברי מזכירות הקיבוץ.

ועדת ערבות הדדית

ועדת ערבות הדדית מופקדת על קרן ערבות הדדית, קרן בה צובר הקיבוץ כסף ממס פנימי
(ערבות הדדית) ומאחוז מרווחי הקיבוץ, על מנת לספק עזרה וסיוע למשפחות בקיבוץ
בעיתות משבר וקשיים. הקרן תספק אף פתרון של רשת ביטחון למשפחות הממלאות אחר
החלטות הקיבוץ, אך הכנסתן אינה מגיעה לרף אותו קבע הקיבוץ.

חברי קיבוץ הממלאים אחר החלטות הקיבוץ ונקלעים לבעיה כלשהי, זכאים לפנות לקרן.
הועדה פועלת גם לבנות ולהרחיב את דרכי התמיכה בין החברים בתחומים שונים שלא
בהיבט הכלכלי הצר – עזרה בהתארגנות המשפחה בתקופות של חריגה מהשגרה
בבקשת סיוע. כל פניה תיבחן לאור הקריטריונים של הקרן.
המשפחתית וכד'.

ועדת תרבות

ועדת תרבות אחראית על הכנסת תכנים ואירועים אשר מעודדים מפגש נעים ובלתי פורמלי
בין אנשי הקהילה (מגדול ועד קטן). הועדה פועלת גם במישור הקיבוצי תחת תקציב הוועדה.
במישור זה עיקר הפעילות מתייחסת לחגים ואירועים מרכזיים ביישוב. כמו כן, מפתחת
הוועדה סדרות של הרצאות בנושאים שונים המעניינים את אנשי הקיבוץ וכן טיולים באזור
הקרוב על מנת לאפשר לחברי הקהילה להכיר בצורה טובה יותר את הנעשה באזורנו. ועדת
תרבות הינה אחראית גם על שבתות קהילה המאפשרות הכרות וגיבוש של אנשים וותיקים
וחדשים בקיבוץ שכל הזמן נמצא במגמת גדילה והתחדשות.

ועדת חינוך

ועדת חינוך אחראית לקדם את חזון הקיבוץ ("קיבוץ יהודי שוויוני המורכב ממנעד אנושי-דתי
ממגוון הזרמים בעם היהודי, המחויב לחיי עזרה הדדית בין חבריו") בכל הדרכים הקשורות
לחינוך לילדים ולנוער בקיבוץ. הוועדה שואפת לקדם:

א. יהדות כקו מחבר ותחושת אחריות.

ב. חינוך יהודי וערכי לילדינו.

ג. קהילה המחנכת לאהבת האדם, התורה והארץ מתוך ערכים של עבודה, דמוקרטיה
ושוויון.

בנוסף, אחראית וועדת חינוך ליצור, לפתח, ולתמוך במערכות ותוכניות חינוכיות ליעדים
וערכים של קהילת הקיבוץ ושמפורטות בחזון הקיבוץ:

א. ליצור, לפתח, ו\או לתמוך במערכות ותוכניות חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי לילדים
ולנוער בקהילת הקיבוץ (כולל נוע"ם).

ב. ליצור ולפתח שיח בקהילת הקיבוץ בענייני חינוך, לבקש משוב מחברי קהילת הקיבוץ
בקשר לצרכים חינוכיים באופן שוטף, ולמצוא או ליצור פתרונות לצרכים המיועדים ככל
האפשר.

ועדת תכנון (תכנון ובניה, בריכה, חזות וגינון).

ועדת תכנון הינה הגוף המרכז את כל נושאי התכנון בשטח הקיבוץ ובסביבתו תוך קידום
שקיפות ושיתוף הקהילה בשיפור מרחב הציבורי.

תחומי אחריות:

 אישור תכניות לבניה חדשה ו/או תוספות חיצוניות למבנים קיימים בשטח הקיבוץ.
 קידום יוזמות תכנוניות בכפוף לתוכנית האב.
 בחינת יוזמות קיבוציות המשפיעות על המרחב הפיסי הציבורי.
 אחריות על תקנון אדריכלי שיגדיר את סגנון הבניה בכפוף לייעוד השטח בתוכנית.
 ביצוע מעקב מקצועי על עבודות הבניה בשכונות חדשות. סיוע למוסדות הקיבוץ
האב ולאופי המקום.
ולחברים בתכנון הבניה, התשתית בתחומי הקיבוץ.
 מענה לפניות חברים בנושאי המרחב הציבורי הפיסי.
 קביעת מדיניות תכנונית לשכונות עתידיות.
 אחריות על תכנון השצפ"ים והנוי בקיבוץ.
 הובלת מדיניות תכנון של שידרוג ושיפוץ מבני ציבור קיימים.
 השתתפות בהכנת תב"ע חדשה לישוב לצורך הרחבת הקיבוץ והישוב.
 תיאום תכנון בין שטחי הקיבוץ לשטח היישוב הכולל את ההרחבה.

סמכויות הוועדה:

 לקבוע מדיניות תכנונית בנוגע לשדרוג ובנייה בקיבוץ, להיעזר באנשי מקצוע מחוץ
לקיבוץ בכפוף לתקציב שנתי, למנות אנשים/גופים מטעמה לטיפול בנושאים
 לדרוש שינוי בתוכניות חדשות אם נוגדות את תוכנית האב, תקנון בנייה אדריכלי,
נוהל בניה פרטית, או את אופי הסביבה, וזאת בתאום עם הגורם המזמין/מתכנן.
שבתחום אחריותה.

הנהלה כלכלית

ייעוד ההנהלה:

 להבטיח קיומה של מדיניות עסקית שתאפשר הגשמת מטרות הקיבוץ בתחום
הכלכלי תוך בניית אסטרטגיה, מימושה וניצול הזדמנויות עסקיות ומשאבים עסקיים.
 השאת הרווחים לאורך זמן עבור הקיבוץ וחבריו, בהתחשב בחזון הקיבוץ.
ומזעור סיכונים עסקיים.

תחומי האחריות:

עסקי הקיבוץ, שותפויות , נדל"ן, תשתיות, הנה"ח מידע- תמחיר וכספים.
תפקידים ותחומי הפעילות:

1. התוויית מדיניות – אסטרטגיית העסקים של הארגון, ואישור כיווני התפתחות לטווח ארוך
של העסקים השונים.
2. אישור תכנית עבודה שנתית ותכנית השקעות שנתית של הפעילויות העסקיות השונות,
בקרה על ביצוע התכנית, ודיווח להנהלת הקיבוץ ולאסיפת הקיבוץ.
3. קבלת החלטות בקשר לפיתוח עסקים נוספים בקיבוץ.
4. סגירת פעילויות מפסידות.
5. אחריות לקיומה התקין לאורך זמן של מערכת הקשרים עם הסביבה העסקית של הקיבוץ.
6. בחירת מנהלים והנהלות לפעילויות העסקיות השונות.
7. גיבוש המלצה להנהלת הקיבוץ לגבי לקיחת התחייבויות כספיות שלא במהלך העסקים
הרגיל של הקיבוץ ועסקי הקיבוץ.

8. אישור שותפויות עסקיות בין עסקי הקיבוץ לגורמים חיצוניים (במקום בו משמעות
השותפות היא שינוי בבעלות על נכסים, האישור יובא כהמלצה להנהלת הקיבוץ ולאסיפה).
9. דיון בדוחות כספיים של הקיבוץ טרם הבאתם לאישור הנהלת הקיבוץ והאסיפה.
10. אחריות לתפקוד תקין של מערכת הנה"ח , המידע, התמחיר ומערכת הכספים.

וועדת מקווה

הוועדה אחראית על פיקוח על אחזקת המקווה לטובת המשתמשים בו.
ארגון סדנאות, ערבי לימוד היכרות ומפגשים בנושא וסביב חוויית המקווה

וועדת בית כנסת

הוועדה אחראית להגדרת האופי והכיוון של חיי הדת והאירועים הסובבים את לוח השנה
היהודי בקיבוץ (בתאום עם ו. תרבות).
על הועדה לבנות תוכניות אסטרטגיות של בית הכנסת.

וועדת בריכה

צוות הבריכה הוא חלק מועדת הבריכה היישובית. הוועדה כפופה לוועד האגודה השיתופית
מתיישבי חנתון.

תפקידי הועדה:
לקראת העונה:

• בניית תקציב לתפעול הבריכה שיוצע לוועד האגודה.
• אחריות על האבזור והמתקנים בבריכה (שימוש בממ"ד,כסאות, ציליות…).
• תכנון העונה – מועד פתיחה וסגירה, חלוקת שעות, פעילויות וכדומה.
• תכנון ושילוב פעילויות נוספות: שיעורי שחיה, קייטנות, אירועים יישוביים.

במהלך העונה:

• טיפול בבעיות שוטפות.
• קביעת שעות פתיחה.
• תאום אירועים ומ"ח.
• עבודה מול המפעיל והמציל